برچسب: مزیت اقتصادی

۰

مزیت های اقتصادی شهرستان ازدیدگاه دکتراسماعیلی شازندی

دکتر محمدرضا اسماعیلی شازندی استاد دانشگاه    آیا پول و سرمایه و تلاش و کوشش نیروی کار برای موفقیت اقتصادی کافی است؟ در شهرستان شازند علی رغم وجود نیروی جوان، منابع کشاورزی مناسب و...