برچسب: روستاهای سربند

۰

ده علیمراد قطره ای ازدریای سخاوت سربند

ده علیمراد؛ روستایی با رنگ و لعاب تاریخ روستاگردی و حضور در مناطق مصفا با جاذبه های خاص از ظرفیت هایی است که پرداختن به آن می تواند اشتغالزایی و درآمد برای بومیان محل...