برچسب: توسعه آستانه

۲

باغ شهرآستانه درمسیر مهاجرپذیری

‍ معرفی باغشهر آستانه – شهری زیبا در استان مرکزی باغشهر آستانه ، شهری کوهستانی در فلات مرکزی ایران است که در امتداد رشته‌کوه های زاگرس قرار گرفته است. این شهر زیبا درکوهپایه بلند...

۰

توسعه شهرآستانه ازدیدگاه جوانان شهر

با توجه به شرایط فوق و برآوردهای جمعیتی و حمل و نقلی و با عنایت به قدرت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی و تأثیر گذاری بالای شهر و مردم آستانه نیاز به بهسازی راههای موجود و ایجاد مسیر های ارتباطی جدید می باشد.