قنات های شازندم تاریخ توسعه پایدارکشاورزی

فهرست قنات‌های شهرستان شازندم!

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شازنددر فروردین ۱۳۹۵ گفت: ۳۸۶ رشته قنات در شهرستان شازند وجود دارد که از این میزان ۱۰۵ رشته قنات تاکنون خشک شده و سایر قنات ها نیز نیاز به رسیدگی و مرمت دارند.

فهرست زیر قنات‌های شهرستان شازند در استان مرکزی را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
آذرجان سفلی بخش مرکزی شهرستان شازند سرسختی علیا ۰ ۲۰ ۰ ۲۵ ۶۵
آسیاب بخش زالیان شهرستان شازند لنجرود ۰ ۱۷ ۰ ۱۰ ۰
آق ریز بخش سربند شهرستان شازند خلج علیا ۰ ۶ ۰ ۳٫۵ ۲۲
آق گل بخش سربند شهرستان شازند فنادره سفلی ۰ ۶ ۰ ۳ ۴
ابراهیم‌آباد بخش قره کهریز شهرستان شازند حسین‌آباد ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۴۰
اجاقلی بخش زالیان شهرستان شازند رضاآباد ۰ ۵ ۰ ۱۳ ۲۶
احمدآباد بخش قره کهریز شهرستان شازند جلال‌آباد ۰ ۱۴ ۰ ۵ ۴۰
احمدشمعی بخش سربند شهرستان شازند اقبلاغ محمدخان ۰ ۴ ۰ ۲٫۵ ۱۰
اراض بخش سربند شهرستان شازند لوزدر علیا ۰ ۲۰ ۰ ۳٫۵ ۱۵
ارتگل بخش سربند شهرستان شازند گلزردمالیه ۰ ۳ ۰ ۷ ۲۵
استاد قربان بخش مرکزی شهرستان شازند پرکله ۰ ۴۰ ۰ ۲۵ ۷۰
اسل فرم بخش زالیان شهرستان شازند گل زرد ۰ ۶ ۰ ۱۰ ۱۱
اسماعیل‌آباد بخش زالیان شهرستان شازند جلایر ۰ ۳۲ ۰ ۵۰ ۱۶۰
اسماعیل‌آباد بالا بخش مرکزی شهرستان شازند برج ۰ ۱۵ ۰ ۱۰ ۱۱
اسماعیل‌آباد پایین بخش مرکزی شهرستان شازند برج ۰ ۲۰ ۰ ۲۰ ۴۶
اسموره بخش زالیان شهرستان شازند دوجفت ۰ ۷ ۰ ۰ ۳۵
اسیران بخش زالیان شهرستان شازند کتیران علیا ۰ ۱۲ ۰ ۲۵ ۱۱۵
اصغرآباد بخش سربند شهرستان شازند خیارستان ۰ ۷ ۰ ۲٫۵ ۲۰
اغان بلاغی بخش سربند شهرستان شازند کهنه حصار ۰ ۴ ۰ ۲٫۵ ۷۰
اقاغفور بخش مرکزی شهرستان شازند پرکله ۰ ۲۵ ۰ ۱۵ ۴۵
اقبلاق بخش سربند شهرستان شازند ده کوثر ۰ ۲ ۰ ۲۰ ۲
القره بخش سربند شهرستان شازند خلج سفلی ۰ ۴ ۰ ۵٫۵ ۲۰
الله قلی بخش سربند شهرستان شازند خناوره علیا ۰ ۴ ۰ ۷ ۴
امام بلاغی بخش مرکزی شهرستان شازند پلنگدر ۰ ۰ ۰ ۳٫۵ ۱۰
امام بلاغی بخش زالیان شهرستان شازند حصاردره ۰ ۵ ۰ ۰ ۲۰
امیرعلی بخش سربند شهرستان شازند گرطاف علیا ۰ ۴ ۰ ۲٫۵ ۱۰
اوجاداق بخش سربند شهرستان شازند بی آب محمودآباد ۰ ۴ ۰ ۳ ۱۵
اوری بخش مرکزی شهرستان شازند پاکل ۰ ۸ ۰ ۱۰ ۸
ایزباش بخش زالیان شهرستان شازند لنجرود ۰ ۳۵ ۰ ۲۰ ۷۰
ایی بلاغی بخش سربند شهرستان شازند ده علیخان ۰ ۳ ۰ ۲٫۵ ۵
باباجان بخش قره کهریز شهرستان شازند سرسختی سفلی ۰ ۱۵ ۰ ۵۰ ۲۸۰
باش بلاغی بخش سربند شهرستان شازند حاجی بیک ۰ ۶ ۰ ۳٫۵ ۱۰
باش کریز بخش مرکزی شهرستان شازند برج چشمه محمود ۰ ۴ ۰ ۵ ۳۰
باغ ارنابی بخش زالیان شهرستان شازند گل زرد ۰ ۲۳ ۰ ۰ ۰
باغ قندی بخش سربند شهرستان شازند ده سلمان ۰ ۴ ۰ ۴٫۵ ۱۵
باغها بخش مرکزی شهرستان شازند سعیدان ۰ ۱۰ ۰ ۱۰ ۰
باغچه بخش سربند شهرستان شازند هندودر ۰ ۲۰ ۰ ۱۲ ۱۵
باغیا بخش زالیان شهرستان شازند خرخپ ۰ ۸ ۰ ۳ ۱۰
بالا بخش سربند شهرستان شازند نظام‌آباد ۰ ۶ ۰ ۴ ۱۲
بالا بخش قره کهریز شهرستان شازند کپر ۰ ۲۰ ۰ ۱۰ ۱۵
بالا بخش قره کهریز شهرستان شازند غیثر ۰ ۱۱۰ ۰ ۶۰ ۱۰۰
بالا بخش زالیان شهرستان شازند مروارید ۰ ۱۲ ۰ ۳۰ ۵۰
بالاده بخش زالیان شهرستان شازند فجادر ۰ ۱۵ ۰ ۱۰ ۲۰
براتعلی بلاغی بخش زالیان شهرستان شازند ده ذوالفقار ۰ ۶ ۰ ۰ ۱۵
برادلک بخش مرکزی شهرستان شازند برج چشمه محمود ۰ ۵ ۰ ۳٫۵ ۳۵
برافتاب بخش زالیان شهرستان شازند چشمه سیاه ۰ ۷۰ ۰ ۳۰ ۴۰
برافتاب بخش قره کهریز شهرستان شازند سرسختی سفلی ۰ ۴۰ ۰ ۱۵۰ ۳۰۰
بسات آق گل بخش سربند شهرستان شازند خلج علیا ۰ ۳ ۰ ۵ ۳۰
بقل معلی بخش سربند شهرستان شازند خلیفه بلاغی ۰ ۳ ۰ ۳٫۵ ۱۰
بلاغ بخش سربند شهرستان شازند اقبلاغ سادات ۰ ۴ ۰ ۲٫۵ ۵
بلاقلی بخش سربند شهرستان شازند لوزدر علیا ۰ ۱۵ ۰ ۵ ۳۰
بله باقلی بخش سربند شهرستان شازند ده سلمان ۰ ۱۰ ۰ ۵٫۵ ۱۵
بنی کریز بخش سربند شهرستان شازند ده علیخان ۰ ۶ ۰ ۴ ۱۲
بهزاد بخش مرکزی شهرستان شازند پاکل ۰ ۴ ۰ ۱۰ ۸
بی آب بخش سربند شهرستان شازند بی آب محمودآباد ۰ ۴ ۰ ۲٫۵ ۱۰
بی سوخته بخش سربند شهرستان شازند خیزیانه سفلی ۰ ۲ ۰ ۳ ۱۵
بیانه بخش قره کهریز شهرستان شازند ورقا ۰ ۴۰ ۰ ۷۰ ۱۶۵
بیدبلاغ بخش سربند شهرستان شازند آب بخشان ۰ ۵ ۰ ۲٫۵ ۱۰
تازه بلاغ بخش سربند شهرستان شازند آب بخشان ۰ ۹ ۰ ۵ ۲۰
تازه کریز بخش مرکزی شهرستان شازند ضیاءآباد ۰ ۲۰ ۰ ۱۰ ۴۰
تجرخان بخش مرکزی شهرستان شازند ونادی ۰ ۸ ۰ ۳٫۵ ۸
تموردی بخش سربند شهرستان شازند ده سلمان ۰ ۴ ۰ ۴٫۵ ۲۰
توده بخش زالیان شهرستان شازند کتیران علیا ۰ ۴۰ ۰ ۸ ۷٫۵
توده بخش زالیان شهرستان شازند قمارخان ۰ ۱۰ ۰ ۰٫۵ ۰
توده بخش زالیان شهرستان شازند رستم راه ۰ ۳ ۰ ۷٫۵ ۱۵
توسباقاعلی بخش سربند شهرستان شازند قشلاق ۰ ۶ ۰ ۵ ۲۰
تونیادره بخش زالیان شهرستان شازند دوجفت ۰ ۱۷ ۰ ۱۲ ۴۰
تپه بخش سربند شهرستان شازند کائیدان ۰ ۱۰ ۰ ۳۰ ۳۰
تپه بخش زالیان شهرستان شازند حصاردره ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۲۰
تپه سیاه بخش زالیان شهرستان شازند پادالک ۰ ۱۲ ۰ ۵ ۲
تک جفت بخش زالیان شهرستان شازند علی‌آباد ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۰
تیم گل بخش سربند شهرستان شازند حاجی یوسف ۰ ۸ ۰ ۰ ۲
تیمه بخش سربند شهرستان شازند خیارستان ۰ ۳ ۰ ۳ ۱۵
جانباز بخش سربند شهرستان شازند قشلاق ۰ ۱۱ ۰ ۲٫۵ ۱۵
جفتی بخش زالیان شهرستان شازند رضاآباد ۰ ۶ ۰ ۱۲ ۲۰
جنگلیل بخش سربند شهرستان شازند گرطاف علیا ۰ ۲ ۰ ۱٫۵ ۲۰
جوب بالا بخش قره کهریز شهرستان شازند دستجرده ۰ ۲۷ ۰ ۵۰ ۲۰۰
جوب بالا بخش قره کهریز شهرستان شازند موچان ۰ ۶۰ ۰ ۶۰ ۵۰
جوب بالا بخش زالیان شهرستان شازند بصری ۰ ۴۵ ۰ ۱۰ ۵۰
جوب بالا بخش قره کهریز شهرستان شازند آب باریک ۰ ۵۰ ۰ ۴۰ ۱۴۵
جوب بالا بخش زالیان شهرستان شازند رضاآباد ۰ ۵ ۰ ۱۵ ۲۴
جوب بالا بخش قره کهریز شهرستان شازند قدمگاه ۰ ۳۷ ۰ ۲۰ ۲۰
جوب بالا بخش مرکزی شهرستان شازند نورآباد ۰ ۳۰ ۰ ۳۵ ۱۵۵
جوب خوره بخش زالیان شهرستان شازند لنجرود ۰ ۳۰ ۰ ۱۰ ۲۴
جوب میان بخش قره کهریز شهرستان شازند بازنه ۰ ۴۰ ۰ ۱۰۰ ۷۲۰
جوب نو بخش مرکزی شهرستان شازند نورآباد ۰ ۲۵ ۰ ۲۵ ۸۰
جوب پایین بخش قره کهریز شهرستان شازند بازنه ۰ ۹۰ ۰ ۲۰۰ ۳۶۰
جوب پایین بخش قره کهریز شهرستان شازند آب باریک ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۷۰
جوب پایین بخش زالیان شهرستان شازند بصری ۰ ۳۶ ۰ ۳۰ ۵۰
جوزاد بخش قره کهریز شهرستان شازند موچان ۰ ۴۰ ۰ ۰ ۱۰
جونجون بخش مرکزی شهرستان شازند سعیدان ۰ ۱۷ ۰ ۱۴ ۲۵
حاج صادقی بخش مرکزی شهرستان شازند پاکل ۰ ۲۲ ۰ ۱۲ ۲۰
حاج نوروز بخش مرکزی شهرستان شازند پاکل ۰ ۱۰ ۰ ۷ ۵
حاجی حیدر بخش زالیان شهرستان شازند سنگ ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۰
حاجی صادقی بخش مرکزی شهرستان شازند پاکل ۰ ۲۲ ۰ ۱۵ ۲۰
حاجی کارخانه علی بابا بخش سربند شهرستان شازند هندودر ۰ ۷ ۰ ۸ ۸
حسن کریز بخش زالیان شهرستان شازند حصاردره ۰ ۶ ۰ ۰ ۲۰
حسن کریزی بخش زالیان شهرستان شازند صادق‌آباد ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۲۰
حسن‌آباد بخش قره کهریز شهرستان شازند سرسختی سفلی ۰ ۲۰ ۰ ۱۲۰ ۲۴۰
حسین‌آباد بخش زالیان شهرستان شازند جلایر ۰ ۵۰ ۰ ۵ ۲۲
حسین‌آباد بخش قره کهریز شهرستان شازند حسین‌آباد ۰ ۳۵ ۰ ۱۰ ۳۰
حقی بخش زالیان شهرستان شازند نهرمیان ۰ ۴۸ ۰ ۲۵ ۴۰
حمام بخش سربند شهرستان شازند فنادره سفلی ۰ ۴ ۰ ۲٫۵ ۱۰
حمام بخش سربند شهرستان شازند علی قوزمی ۰ ۶ ۰ ۶ ۰
حیان بخش قره کهریز شهرستان شازند ورقا ۰ ۳۰ ۰ ۵۵ ۱۶۰
خان بلاغی بخش سربند شهرستان شازند هندودر ۰ ۹ ۰ ۱۰ ۲۰
خان بلاغی بخش سربند شهرستان شازند حشیان ۰ ۱۰ ۰ ۸ ۲۰
خان بلاغی پایین بخش سربند شهرستان شازند هندودر ۰ ۱۱ ۰ ۱۷ ۳۳
خرابه گل بخش مرکزی شهرستان شازند پلنگدر ۰ ۱۳ ۰ ۳ ۱۵
خرمن جا بخش سربند شهرستان شازند هندودر ۰ ۶ ۰ ۶ ۶
خطاب بخش مرکزی شهرستان شازند قلعه آقا حمید ۰ ۵ ۰ ۱۲ ۶
خلیل‌آباد بخش مرکزی شهرستان شازند نورآباد ۰ ۲۰ ۰ ۱۲ ۳۹
داشته بلاغ بخش سربند شهرستان شازند مالیجه ۰ ۳ ۰ ۵ ۴
دامون بخش زالیان شهرستان شازند پادالک ۰ ۱۶ ۰ ۵ ۶
دربند بخش زالیان شهرستان شازند سوارآباد ۰ ۱۵ ۰ ۱۰ ۱۰۰
دربند بخش قره کهریز شهرستان شازند چناس ۰ ۳۰ ۰ ۰ ۵۰
دربند بخش سربند شهرستان شازند ده حسین ۰ ۳ ۰ ۱۲ ۳۰
دربند بخش سربند شهرستان شازند سیاه سلطان ۰ ۴ ۰ ۴ ۲۰
دربندبالا بخش سربند شهرستان شازند ده حسین ۰ ۳ ۰ ۵٫۵ ۲۵
دربندلوی بخش سربند شهرستان شازند علی قوزمی ۰ ۶ ۰ ۵۰ ۱۰۰
دربندپایین بخش سربند شهرستان شازند ده آقا ۰ ۹ ۰ ۲ ۲۰
درخت بالا بخش سربند شهرستان شازند مورلو ۰ ۴ ۰ ۵ ۲۵
درخت علی بخش زالیان شهرستان شازند سنگ ۰ ۳۰ ۰ ۳۰ ۰
درشهوار بخش زالیان شهرستان شازند کهیران سفلی ۰ ۵۰ ۰ ۵ ۳۰
دره بخش سربند شهرستان شازند خلیفه بلاغی ۰ ۳ ۰ ۳٫۵ ۱۵
دره بالا بخش زالیان شهرستان شازند برج عیوض ۰ ۲ ۰ ۲ ۵
دره دراز بخش سربند شهرستان شازند خیارستان ۰ ۲ ۰ ۲٫۵ ۱۵
دره فاسلاب بخش زالیان شهرستان شازند تاج دولتشاه ۰ ۸ ۰ ۱۲ ۳۵
دره ماری بخش زالیان شهرستان شازند قلعه چی علیا ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۴۵٫۵
دره موسبق بخش مرکزی شهرستان شازند ارتلق چنا ۰ ۱۰ ۰ ۴ ۵
دره کوه بخش زالیان شهرستان شازند سرچال ۰ ۹ ۰ ۱۰ ۲۵
درهه بخش سربند شهرستان شازند گرطاف علیا ۰ ۵ ۰ ۴ ۸۰
ده بخش قره کهریز شهرستان شازند عمارت ۰ ۳۰ ۰ ۲۰ ۹۸
ده بخش زالیان شهرستان شازند قلعه چی سفلی ۰ ۵۰ ۰ ۲۰ ۴۶
ده بخش قره کهریز شهرستان شازند کپر ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۱۵
ده بخش قره کهریز شهرستان شازند قلعه دیزیجان ۰ ۵۰ ۰ ۴۰ ۶۰
ده بالا بخش زالیان شهرستان شازند کتیران علیا ۰ ۲۵ ۰ ۲۰ ۱۵
دوتپه بخش زالیان شهرستان شازند گل زرد ۰ ۱۴ ۰ ۱۰ ۲۱
دوسری بخش سربند شهرستان شازند قرینه دره ۰ ۸ ۰ ۷ ۲۳
دولخر بخش سربند شهرستان شازند اقچه بلاغ ۰ ۶ ۰ ۲ ۵
راشان بخش قره کهریز شهرستان شازند راشان ۰ ۴۵ ۰ ۶۵ ۱۵۵
راشان بخش زالیان شهرستان شازند کزاز ۰ ۳۰ ۰ ۱۵ ۳۰۰
رباط بخش قره کهریز شهرستان شازند قاقان ۰ ۱۵ ۰ ۲۰ ۲۰۰
رضالکی بیگ بخش سربند شهرستان شازند هندودر ۰ ۷ ۰ ۱۸ ۴۰
رغاره بخشی بخش سربند شهرستان شازند خناوره علیا ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۶
رودخانه بخش قره کهریز شهرستان شازند زنگور ۰ ۱۸ ۰ ۰ ۶۸
روستا بخش مرکزی شهرستان شازند پاکل ۰ ۲۲ ۰ ۵ ۰
روغنی بخش قره کهریز شهرستان شازند روغنی ۰ ۳۷ ۰ ۳۰ ۱۰۰
ریز بخش زالیان شهرستان شازند ریز ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰
زاراخاری بخش سربند شهرستان شازند قرینه دره ۰ ۱۲ ۰ ۴ ۲۰
زرندی بخش سربند شهرستان شازند مورلو ۰ ۸ ۰ ۴ ۲۰
زن مرده بخش زالیان شهرستان شازند لنجرود ۰ ۷ ۰ ۰ ۱۶
زنگور بخش قره کهریز شهرستان شازند زنگور ۰ ۳۵ ۰ ۴۰ ۸۵
زه سنین بخش زالیان شهرستان شازند لنجرود ۰ ۳۰ ۰ ۱۰ ۲۴
زیرآسیاب بخش قره کهریز شهرستان شازند سوراند ۰ ۱۵ ۰ ۵۰ ۱۵۰
زیرمجد بخش زالیان شهرستان شازند ظهرآباد ۰ ۱۰ ۰ ۲۰ ۵۶
سالخورده بخش مرکزی شهرستان شازند پانوزج ۰ ۳۰ ۰ ۲۰ ۶۵
سرچشمه بخش زالیان شهرستان شازند گل زرد ۰ ۱۰ ۰ ۱۰ ۲۶
سرکزمن بخش زالیان شهرستان شازند چهارچریک ۰ ۶ ۰ ۵ ۶۵
سزچین بخش سربند شهرستان شازند مالیجه ۰ ۵ ۰ ۷ ۳
سعیدآباد بخش زالیان شهرستان شازند سعیدآباد ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۳۰
سفلی بخش زالیان شهرستان شازند نهرمیان ۰ ۱۲ ۰ ۶ ۶
سفید بخش زالیان شهرستان شازند لنجرود ۰ ۴۰ ۰ ۱۲۰ ۷۰
سلطان بلاغی بخش سربند شهرستان شازند هندودر ۰ ۸ ۰ ۸ ۱۳
سنگر بخش زالیان شهرستان شازند سنگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سه لام بخش زالیان شهرستان شازند سنگ ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۰
سوتلی گون بخش زالیان شهرستان شازند حصاردره ۰ ۶ ۰ ۰ ۱۷
سیاه بخش زالیان شهرستان شازند لنجرود ۰ ۷۰ ۰ ۱۰ ۷۰
شازده أی بخش مرکزی شهرستان شازند ضیاءآباد ۰ ۲۵ ۰ ۲۵ ۶۵
شاقلوردی بخش مرکزی شهرستان شازند پلنگدر ۰ ۶ ۰ ۲٫۵ ۱۰
شاه کرمی بخش مرکزی شهرستان شازند بالمان ۰ ۳۵ ۰ ۵۰ ۱۷۰
شاه‌آباد بخش مرکزی شهرستان شازند نورآباد ۰ ۲۵ ۰ ۱۷ ۳۷
شبحان دره بخش سربند شهرستان شازند علی قوزمی ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۱۰۰
شته بخش قره کهریز شهرستان شازند سرسختی سفلی ۰ ۱۵ ۰ ۳ ۰
شرشر بخش سربند شهرستان شازند ده تولا ۰ ۱۰ ۰ ۷ ۱۵
شش دانگ بخش زالیان شهرستان شازند گل زرد ۰ ۵۰ ۰ ۶۰ ۱۰۰
شش دانگ بخش قره کهریز شهرستان شازند حاجی‌آباد ۰ ۱۰ ۰ ۲۵ ۱۸۰
شش دانگ بخش زالیان شهرستان شازند تاج دولتشاه ۰ ۷ ۰ ۱۲ ۲۴
شعبان بلاغی بخش سربند شهرستان شازند حاجی بیک ۰ ۵ ۰ ۲٫۵ ۸
شمشیره بخش زالیان شهرستان شازند سوارآباد ۰ ۶۲ ۰ ۱۰ ۰
شنه بلاغی بخش زالیان شهرستان شازند برج عیوض ۰ ۲ ۰ ۳ ۱۰
شک قبرانی بخش زالیان شهرستان شازند باقرآباد ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۲۵
شیخ بخش زالیان شهرستان شازند کتیران علیا ۰ ۵۰ ۰ ۲۵ ۱۰۲
شیرین‌آباد بخش زالیان شهرستان شازند بصری ۰ ۳۰ ۰ ۴۰ ۵۰
صمبور بخش سربند شهرستان شازند لوزدر علیا ۰ ۲۲ ۰ ۱۰ ۶۰
طب بر بخش زالیان شهرستان شازند گل زرد ۰ ۵۰ ۰ ۲۰ ۴۵
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان شازند پرکله ۰ ۴۵ ۰ ۲۰ ۶۵
عبدلحبار بخش مرکزی شهرستان شازند پرکله ۰ ۲۵ ۰ ۳۰ ۷۵
عریان بخش زالیان شهرستان شازند قلعه چی علیا ۰ ۹ ۰ ۰ ۲۲
عسگربلاغی بخش سربند شهرستان شازند حاجی یوسف ۰ ۱۱ ۰ ۱٫۵ ۲٫۵
علی بخش بخش زالیان شهرستان شازند صادق‌آباد ۰ ۶ ۰ ۰ ۲۰
علی بیگ بخش مرکزی شهرستان شازند پاکل ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۶
علی جعفرکریزی بخش سربند شهرستان شازند ده داود ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۲۰
علی قولبیگ بخش سربند شهرستان شازند هندودر ۰ ۷ ۰ ۱۰ ۲۵
علیا بخش زالیان شهرستان شازند نهرمیان ۰ ۲۸ ۰ ۲۰ ۳۵
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان شازند ونادی ۰ ۸ ۰ ۱۰ ۲۵
عیسی خابگی بخش قره کهریز شهرستان شازند غیثر ۰ ۲۵۰ ۰ ۸۰ ۳۰
فسار بخش زالیان شهرستان شازند لنجرود ۰ ۶۰ ۰ ۲۰ ۵۰
قاسم آقا بخش زالیان شهرستان شازند قلعه چی علیا ۰ ۸ ۰ ۰ ۷٫۵
قبرستان بخش مرکزی شهرستان شازند ضیاءآباد ۰ ۱۳ ۰ ۱۵ ۴۵
قبله بخش زالیان شهرستان شازند میانرود ۰ ۷ ۰ ۱۵ ۷۰
قجره بخش قره کهریز شهرستان شازند ده احمد ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۴۵
قدرت دره بخش سربند شهرستان شازند حسن‌آباد ۰ ۳ ۰ ۳٫۵ ۱۵
قدعه برده بخش زالیان شهرستان شازند گل زرد ۰ ۱۰ ۰ ۱۰ ۳۵
قرتپه بخش سربند شهرستان شازند حشیان ۰ ۴ ۰ ۳ ۷
قرمزگل بخش سربند شهرستان شازند ده آقا ۰ ۷ ۰ ۱٫۵ ۱۸
قرمزگل بخش سربند شهرستان شازند خناوره علیا ۰ ۳ ۰ ۱۵ ۱۰
قره تپه بخش مرکزی شهرستان شازند ضیاءآباد ۰ ۱۵ ۰ ۱۰ ۵۰
قره تپه بخش زالیان شهرستان شازند برج عیوض ۰ ۲ ۰ ۰ ۱۰
قره چم بخش زالیان شهرستان شازند لنجرود ۰ ۶۰ ۰ ۴ ۷۲
قره گل بخش سربند شهرستان شازند اقبلاغ سادات ۰ ۶ ۰ ۰ ۷
قره گل بخش سربند شهرستان شازند حاجی یوسف ۰ ۱۰ ۰ ۱٫۵ ۱۰
قشلاق بالا بخش سربند شهرستان شازند خلج سفلی ۰ ۳ ۰ ۲ ۱۰
قصیه بخش قره کهریز شهرستان شازند موچان ۰ ۵۰ ۰ ۶۰ ۱۲۰
قل قله بخش قره کهریز شهرستان شازند روغنی ۰ ۳۵ ۰ ۷ ۳۰
قل قلی بلاغی بخش سربند شهرستان شازند حاجی بیک ۰ ۵ ۰ ۲٫۵ ۷٫۵
قلعه نو بخش زالیان شهرستان شازند ره کائید ۰ ۱۴ ۰ ۸ ۲۶
قلقلوله حسینی بخش زالیان شهرستان شازند قلعه چی علیا ۰ ۴ ۰ ۱٫۵ ۴
قلمستان بخش زالیان شهرستان شازند لنجرود ۰ ۲۰ ۰ ۳۰ ۴
قلمستان بخش زالیان شهرستان شازند لنجرود ۰ ۱۲ ۰ ۵ ۰
قلمیا بخش زالیان شهرستان شازند کزاز ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۳۲۰
قلی گلی بخش سربند شهرستان شازند خلج علیا ۰ ۲ ۰ ۴٫۵ ۲۰
قنات ده بخش زالیان شهرستان شازند رضاآباد ۰ ۴ ۰ ۱۰ ۷
قوره بلاغی بخش سربند شهرستان شازند ده آقا ۰ ۳ ۰ ۰ ۰
قوزه بلاغ بخش سربند شهرستان شازند آب بخشان ۰ ۵ ۰ ۴ ۱۵
قوش تپه بخش زالیان شهرستان شازند قوش تپه ۰ ۱۲ ۰ ۵ ۶
قوشمد بخش سربند شهرستان شازند قشلاق ۰ ۷ ۰ ۳ ۱۵
قوق بخش زالیان شهرستان شازند بهمنی ۰ ۱۷ ۰ ۰ ۲۰
لاتپه بخش زالیان شهرستان شازند مزرعه خاتون ۰ ۱۵ ۰ ۲۵ ۷۵
لطیف‌آباد بخش قره کهریز شهرستان شازند روغنی ۰ ۲۰ ۰ ۳ ۳۰
ماشه کریز بخش مرکزی شهرستان شازند پرکله ۰ ۴۵ ۰ ۲۵ ۱۰۰
محمدحاجی بخش مرکزی شهرستان شازند پاکل ۰ ۸ ۰ ۶ ۱۰
محمدحسین بخش زالیان شهرستان شازند لنجرود ۰ ۳۰ ۰ ۵ ۱۱۲
محمدعلی بخش زالیان شهرستان شازند جلایر ۰ ۸ ۰ ۱۰ ۲۰٫۵
محمدهاشم بخش مرکزی شهرستان شازند پرکله ۰ ۱۵ ۰ ۱۴ ۳۵
مرادپاشا بخش زالیان شهرستان شازند قره بنیاد ۰ ۶ ۰ ۵ ۱۲
مرتضی بخش زالیان شهرستان شازند کتیران علیا ۰ ۴۰ ۰ ۵ ۵
مل کهریز بخش قره کهریز شهرستان شازند سوراند ۰ ۴۰ ۰ ۶۰ ۱۵۰
ملک بخش زالیان شهرستان شازند فرخپ ۰ ۱۲ ۰ ۵ ۵
مهدی خانگی بخش قره کهریز شهرستان شازند قجره ۰ ۱۴ ۰ ۶۰ ۵۵
مهدی‌آباد بخش مرکزی شهرستان شازند برج چشمه محمود ۰ ۵ ۰ ۲٫۵ ۶٫۵
موسلی بخش سربند شهرستان شازند ده حسین ۰ ۶ ۰ ۱۵ ۴۰
میان بخش قره کهریز شهرستان شازند جلال‌آباد ۰ ۱۵ ۰ ۷ ۵۰
میان ده بخش زالیان شهرستان شازند میانرود ۰ ۱۰ ۰ ۱۰ ۳۰
میان مرغ بخش سربند شهرستان شازند مورلو ۰ ۶ ۰ ۴٫۵ ۱۵
میانه بخش زالیان شهرستان شازند نجف‌آباد ۰ ۶ ۰ ۴ ۰
میانه بخش سربند شهرستان شازند کائیدان ۰ ۱۰ ۰ ۴۰ ۴۵
میان‌آباد ی بخش زالیان شهرستان شازند کلاهدوز ۰ ۸ ۰ ۳ ۰
میراق گلی بخش سربند شهرستان شازند ده علیخان ۰ ۶ ۰ ۲٫۵ ۸
نازیون بخش مرکزی شهرستان شازند قلعه آقا حمید ۰ ۴ ۰ ۹ ۴
ناوا بخش زالیان شهرستان شازند چهارچریک ۰ ۴ ۰ ۳٫۵ ۳۵
نجف بخش مرکزی شهرستان شازند ونادی ۰ ۶ ۰ ۳٫۵ ۱۵
نجف کریزی بخش زالیان شهرستان شازند صادق‌آباد ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۲۵
نسار بخش زالیان شهرستان شازند کتیران سفلی ۰ ۴۰ ۰ ۵۰ ۵۰
نسار بخش زالیان شهرستان شازند چکاسیاه ۰ ۶۰ ۰ ۲۵ ۳۵
نظام‌آباد بخش قره کهریز شهرستان شازند حاجی‌آباد ۰ ۶ ۰ ۱٫۵ ۲۰
نظاکش بخش مرکزی شهرستان شازند گورچک ۰ ۱۰ ۰ ۳٫۵ ۱
نفی بخش زالیان شهرستان شازند سرچال ۰ ۸ ۰ ۱۰ ۲۵
نمک آخاری بخش زالیان شهرستان شازند ادینه مجد سفلی ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۱۵
نوحسن بخش قره کهریز شهرستان شازند سرسختی سفلی ۰ ۸ ۰ ۵ ۰
نودرافتاب بخش قره کهریز شهرستان شازند سرسختی سفلی ۰ ۱۰ ۰ ۴۰ ۳۰۰
نوزی بخش مرکزی شهرستان شازند بالمان ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۱
هادرآباد بخش سربند شهرستان شازند ده کلبی ۰ ۲ ۰ ۱٫۵ ۲
هادیخان بخش سربند شهرستان شازند قلعه کریم بیگ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰
هارخوتعی بخش سربند شهرستان شازند اقچه بلاغ ۰ ۹ ۰ ۶٫۵ ۴۵
هرنج بخش سربند شهرستان شازند حسن‌آباد ۰ ۴ ۰ ۱٫۵ ۲٫۵
هلوکریزی بخش زالیان شهرستان شازند صادق‌آباد ۰ ۷ ۰ ۰ ۲۵
هم بار بخش مرکزی شهرستان شازند ونادی ۰ ۳۵ ۰ ۰ ۶۰
همیان بخش قره کهریز شهرستان شازند ده احمد ۰ ۲۵ ۰ ۲۵ ۴۵
هی هی ۱ بخش مرکزی شهرستان شازند ظهیرآباد ۰ ۸ ۰ ۲۰ ۶۵
هی هی ۲ بخش مرکزی شهرستان شازند ظهیرآباد ۰ ۴ ۰ ۱۶ ۵۰
ورده بخش سربند شهرستان شازند گلزردمالیه ۰ ۳ ۰ ۱۰ ۳۵
ورده بخش سربند شهرستان شازند کائیدان ۰ ۳ ۰ ۰ ۴۰
ورده بخش سربند شهرستان شازند کائیدان ۰ ۱۰ ۰ ۲۵ ۴۰
ورقا بخش زالیان شهرستان شازند کزاز ۰ ۳۵ ۰ ۲۰ ۳۰۰
وزنه بخش مرکزی شهرستان شازند پاکل ۰ ۷ ۰ ۸ ۸
ولی خان بخش زالیان شهرستان شازند گل زرد ۰ ۱۴ ۰ ۱۰ ۳۷
پادراز بخش زالیان شهرستان شازند پادالک ۰ ۳۵ ۰ ۱۵ ۱۵
پارلان بخش سربند شهرستان شازند اقبلاغ ۰ ۶ ۰ ۲ ۴
پاسرجابر بخش مرکزی شهرستان شازند برج چشمه محمود ۰ ۵ ۰ ۲٫۵ ۱۲
پاش دره بخش زالیان شهرستان شازند ادینه مجد سفلی ۰ ۶ ۰ ۰ ۰
پاش کریز بخش سربند شهرستان شازند ده علیخان ۰ ۳ ۰ ۴ ۱۰
پاشا بخش مرکزی شهرستان شازند ظهیرآباد ۰ ۱۵ ۰ ۱۷ ۶۰
پاشن بلاغه بخش سربند شهرستان شازند قرینه دره ۰ ۶ ۰ ۷ ۲۵
پایانه بخش قره کهریز شهرستان شازند غیثر ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۰ ۱۰۰
پایین بخش زالیان شهرستان شازند مروارید ۰ ۱۲ ۰ ۱۰ ۱۰
پایین بخش سربند شهرستان شازند نظام‌آباد ۰ ۲ ۰ ۳ ۷
پایین بخش قره کهریز شهرستان شازند دستجرده ۰ ۱۲ ۰ ۲۰ ۵۰
پایین بخش زالیان شهرستان شازند کیشان ۰ ۶ ۰ ۲۰ ۰
پایین ده بخش زالیان شهرستان شازند فجادر ۰ ۱۵ ۰ ۵ ۲۰
پرافتاب بخش زالیان شهرستان شازند کتیران سوارآباد ۰ ۵۵ ۰ ۳۵ ۱۵۰
پشت خیا بخش قره کهریز شهرستان شازند چناس ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۱۰۰
پشت قلعه بخش زالیان شهرستان شازند قره بنیاد ۰ ۲۵ ۰ ۳۰ ۴۰
پلنگدر بخش سربند شهرستان شازند سیاه سلطان ۰ ۶ ۰ ۳ ۲۰
پلنگدر بخش سربند شهرستان شازند سیاه سلطان ۰ ۷ ۰ ۰ ۳۵
پیرامون بخش زالیان شهرستان شازند سرچال ۰ ۹ ۰ ۵ ۹
پیرمرد بخش مرکزی شهرستان شازند پاکل ۰ ۶ ۰ ۴ ۴
چالها بخش سربند شهرستان شازند کائیدان ۰ ۶ ۰ ۲۰ ۳۰
چاه خرابه بخش سربند شهرستان شازند مورلو ۰ ۴ ۰ ۱ ۱۵
چرب منصور بخش سربند شهرستان شازند ده داود ۰ ۲۵ ۰ ۲۵ ۱۵۰
چرده مکه بخش سربند شهرستان شازند خروار ۰ ۶ ۰ ۲٫۵ ۱۴
چرده ها بخش سربند شهرستان شازند گلزردمالیه ۰ ۳ ۰ ۲ ۱۰
چشم برافتاب بخش زالیان شهرستان شازند نجف‌آباد ۰ ۳ ۰ ۲٫۵ ۲۵
چشمه الله بخش زالیان شهرستان شازند قلعه چی سفلی ۰ ۶ ۰ ۴ ۴
چشمه بادامی بخش زالیان شهرستان شازند نجف‌آباد ۰ ۴ ۰ ۵ ۷
چشمه باغ بخش زالیان شهرستان شازند قلعه چی سفلی ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۱
چشمه رمیه بخش زالیان شهرستان شازند قلعه چی علیا ۰ ۱۵ ۰ ۳ ۲۲
چشمه سفید بخش زالیان شهرستان شازند لنجرود ۰ ۵ ۰ ۵ ۰
چشمه سفید بخش زالیان شهرستان شازند سنگ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰
چشمه علیرضا بخش زالیان شهرستان شازند قلعه چی علیا ۰ ۸ ۰ ۲ ۱۲
چشمه نظر بخش زالیان شهرستان شازند گل زرد ۰ ۹ ۰ ۶ ۱۵
چلوکریزی بخش سربند شهرستان شازند کمان صالح ۰ ۳ ۰ ۲٫۲۰۰۰۰۰۰۴۷۶۸۳۷۲ ۱۰
چم ها بخش مرکزی شهرستان شازند سعیدان ۰ ۱۵ ۰ ۷ ۷
چنه سلطان بخش قره کهریز شهرستان شازند حسین‌آباد ۰ ۱۰ ۰ ۱۰ ۶۵
چهارچشمه بخش زالیان شهرستان شازند میانرود ۰ ۴ ۰ ۱۰ ۱۰
چینی بخش زالیان شهرستان شازند قره بنیاد ۰ ۲۲ ۰ ۲ ۱۷
کازبیلاغ بخش سربند شهرستان شازند اقبلاغ سادات ۰ ۸ ۰ ۲٫۵ ۳۰
کاه کلان بخش مرکزی شهرستان شازند سعیدان ۰ ۱۵ ۰ ۵ ۱۰
کردآباد بخش قره کهریز شهرستان شازند باغ برافتاب ۰ ۹ ۰ ۱۵ ۳۰
کرکهریز بخش قره کهریز شهرستان شازند قاقان ۰ ۳۵ ۰ ۲۰ ۲۰۰
کریز بخش زالیان شهرستان شازند ادینه مجد سفلی ۰ ۹ ۰ ۰ ۱۰
کریز بخش مرکزی شهرستان شازند چغار پهنه ۰ ۲۴ ۰ ۲۰ ۵۰
کریز بخش قره کهریز شهرستان شازند واشه ۰ ۱۵ ۰ ۱۰ ۱۵
کریز بخش قره کهریز شهرستان شازند باغ برافتاب ۰ ۴ ۰ ۳ ۰
کریز بخش زالیان شهرستان شازند ره کائید ۰ ۵ ۰ ۱۱ ۲۵
کریز پایین بخش قره کهریز شهرستان شازند کرک ۰ ۲۰ ۰ ۲۰ ۱۰
کریز کوره بخش مرکزی شهرستان شازند بالمان ۰ ۲۵ ۰ ۰ ۱۷۰
کریزاحمد بخش زالیان شهرستان شازند گل زرد ۰ ۱۶ ۰ ۱۰ ۱۵
کریزبالا بخش زالیان شهرستان شازند زالیان ۰ ۸ ۰ ۸ ۱۸
کریزبالا بخش قره کهریز شهرستان شازند ورقا ۰ ۴۰ ۰ ۶۵ ۱۱۰
کریزبالا بخش زالیان شهرستان شازند چهارچریک ۰ ۶ ۰ ۲٫۵ ۳۵
کریزبالا بخش زالیان شهرستان شازند کرسعلی ۰ ۵۰ ۰ ۴۰ ۵۰
کریزبلاغی بخش سربند شهرستان شازند حاجی بیک ۰ ۵ ۰ ۳ ۶
کریزبلاغی بخش زالیان شهرستان شازند برج عیوض ۰ ۲ ۰ ۰ ۱۲
کریزدامنه بخش زالیان شهرستان شازند فرخپ ۰ ۱۵ ۰ ۵ ۱۵
کریزده بخش زالیان شهرستان شازند بهمنی ۰ ۲۴ ۰ ۰ ۷۷٫۵
کریزسعیدان بخش مرکزی شهرستان شازند سعیدان ۰ ۲۵ ۰ ۱۰ ۱۷
کریزسفلی بخش زالیان شهرستان شازند جلایر ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۲۰
کریزسفید بخش زالیان شهرستان شازند زالیان ۰ ۲۰ ۰ ۱۰ ۲۴
کریزغلا بخش مرکزی شهرستان شازند سرسختی علیا ۰ ۳۵ ۰ ۲۷ ۲۲
کریزقرمز بخش زالیان شهرستان شازند مروارید ۰ ۱۲ ۰ ۴۰ ۸۰
کریزمیدان بخش قره کهریز شهرستان شازند موچان ۰ ۵۰ ۰ ۳۰ ۱۲۰
کریزنو بخش زالیان شهرستان شازند کرسعلی ۰ ۵۵ ۰ ۳۰ ۲۵
کریزنو بخش زالیان شهرستان شازند گل زرد ۰ ۲۰ ۰ ۲۰ ۴۵
کریزهموار بخش زالیان شهرستان شازند گله نهرمیان ۰ ۲۷ ۰ ۰ ۵۱٫
کریزپاتپه بخش زالیان شهرستان شازند مروارید ۰ ۱۱ ۰ ۴۰ ۸۰
کریزپایین بخش زالیان شهرستان شازند کرسعلی ۰ ۴۵ ۰ ۳۰ ۳۰
کریزکهنه بخش زالیان شهرستان شازند خرخپ ۰ ۲۰ ۰ ۱۰ ۴۲
کریزکوچک بخش زالیان شهرستان شازند مروارید ۰ ۹ ۰ ۱۵ ۷۰
کلبی بخش سربند شهرستان شازند اقبلاغ محمدخان ۰ ۱۰ ۰ ۳ ۱۰
کله جوب بخش سربند شهرستان شازند علی قوزمی ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۱۵
کم چکی بخش زالیان شهرستان شازند سنگ سفید ۰ ۴۰ ۰ ۳۵ ۶۸
کن آفاری بخش سربند شهرستان شازند ده مهدی ۰ ۵ ۰ ۱٫۵ ۷
کن خاری بخش زالیان شهرستان شازند باقرآباد ۰ ۸ ۰ ۰ ۱۷
کهریز بخش سربند شهرستان شازند اسکندرلو ۰ ۴ ۰ ۲ ۲۰
کهریز بخش سربند شهرستان شازند ده مهدی ۰ ۸ ۰ ۰ ۶
کهریزبالا بخش قره کهریز شهرستان شازند قجره ۰ ۶۰ ۰ ۶۰ ۶۰
کهریزده بخش قره کهریز شهرستان شازند جلال‌آباد ۰ ۱۲ ۰ ۱۵ ۶۰
کهنه قشلاق بخش سربند شهرستان شازند بی آب محمودآباد ۰ ۱۰ ۰ ۴٫۵ ۲۵
کوره بخش زالیان شهرستان شازند کزاز ۰ ۲۵ ۰ ۲۰ ۳۰۰
کوره آعلی بخش سربند شهرستان شازند خروار ۰ ۶ ۰ ۲ ۱۷
کوره کریز بخش سربند شهرستان شازند خلج سفلی ۰ ۴ ۰ ۲٫۵ ۱۲
کولی بخش قره کهریز شهرستان شازند محمودآباد ۰ ۱۵ ۰ ۲۵ ۱۲۰
کومه بخش زالیان شهرستان شازند کیشان ۰ ۲۰ ۰ ۱۵ ۰
کوپااقاج بخش سربند شهرستان شازند حسن‌آباد ۰ ۳ ۰ ۲٫۵ ۴
کویه جوب بخش زالیان شهرستان شازند سوارآباد ۰ ۱۰ ۰ ۲ ۰
کپه کریزی بخش سربند شهرستان شازند ده سلمان ۰ ۸ ۰ ۸ ۲۵
کچرقلان بخش سربند شهرستان شازند بی آب محمودآباد ۰ ۷ ۰ ۳٫۵ ۱۵
کچوردی بالا بخش سربند شهرستان شازند مالیجه ۰ ۶ ۰ ۶ ۱۷
کچوری پایین بخش سربند شهرستان شازند مالیجه ۰ ۵ ۰ ۷ ۱۷
کیشبان بخش زالیان شهرستان شازند کیشبان ۰ ۱۱ ۰ ۴ ۰
کیشبان بخش زالیان شهرستان شازند کیشبان ۰ ۱۰ ۰ ۳ ۰
گارشما بخش قره کهریز شهرستان شازند قاقان ۰ ۱۴ ۰ ۴ ۴۰
گازبیلاغ بخش سربند شهرستان شازند اقبلاغ سادات ۰ ۹ ۰ ۱٫۵ ۳۰
گاوخانه بخش زالیان شهرستان شازند لنجرود ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
گاورساز بخش قره کهریز شهرستان شازند حسین‌آباد ۰ ۳۰ ۰ ۱۲ ۸۰
گدیک بخش سربند شهرستان شازند حاجی بیک ۰ ۴ ۰ ۳٫۵ ۷
گردنه بخش مرکزی شهرستان شازند پلنگدر ۰ ۷ ۰ ۴٫۵ ۲۰
گردنگاه بخش زالیان شهرستان شازند مروارید ۰ ۹ ۰ ۲۰ ۴۸
گرکریز بخش مرکزی شهرستان شازند برج چشمه محمود ۰ ۵ ۰ ۲ ۷
گلاب بخش زالیان شهرستان شازند ره کائید ۰ ۱۰ ۰ ۱۸ ۳۵
گنجعلی بخش مرکزی شهرستان شازند قلعه آقا حمید ۰ ۳ ۰ ۱۰ ۱۵
گنداب بخش زالیان شهرستان شازند قره بنیاد ۰ ۲۰ ۰ ۶ ۳۷٫۵
گندبلاغ بخش سربند شهرستان شازند آب بخشان ۰ ۵ ۰ ۴٫۵ ۱۵
گوشه تلخ بخش قره کهریز شهرستان شازند موچان ۰ ۳۰ ۰ ۴۰ ۱۰۰
یاردقان بخش مرکزی شهرستان شازند ارتلق چنا ۰ ۶ ۰ ۲ ۲
یاس چم بخش سربند شهرستان شازند اقبلاغ محمدخان ۰ ۷ ۰ ۳ ۸
یاسربلاغی بخش سربند شهرستان شازند حسن‌آباد ۰ ۳ ۰ ۱٫۵ ۲٫۵
یاغ آخاری بخش زالیان شهرستان شازند باقرآباد ۰ ۵ ۰ ۰ ۲۶
ین کریز بخش سربند شهرستان شازند ده علیخان ۰ ۴ ۰ ۳٫۵ ۱۲
یک گل بخش زالیان شهرستان شازند ده ذوالفقار ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۰
۱۲ جفت بخش مرکزی شهرستان شازند عضویه ۰ ۷ ۰ ۴۰ ۷۰
۴ جفتی بخش زالیان شهرستان شازند رضاآباد ۰ ۴ ۰ ۷٫۵ ۱۵
۶ جفتی بخش زالیان شهرستان شازند رضاآباد ۰ ۵ ۰ ۸ ۱۸
۷ جفتی بخش زالیان شهرستان شازند بهمنی ۰ ۱۷ ۰ ۵ ۵
۷ چشمه بخش زالیان شهرستان شازند کتیران علیا ۰ ۲۵ ۰ ۲۰ ۴۵
۹ جفتی بخش زالیان شهرستان شازند قره بنیاد ۰ ۲۴ ۰ ۵ ۳۲

منابع

«بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از نسخهٔ اصلی در ۴ تیر ۱۳۹۱. بازبینی‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × سه =